کشور چین برای پرتاب ماهواره ای برنامه ریزی کرده اند که می تواند بخشی از شبکه ی ارتباطات جهانی غیر قابل حمله باشد. فضاپیمای ۶۰۰ کیلویی QUESS کرافت چیزی را به فضا پرتاب خواهد کرد که اولین تجربه ی آزمایشات کوانتومی در فضا را رقم خواهد زد. یک نوع پردازنده ی کریستالی دسته ای از فوتون های مرکب را تولید خواهد کرد