شما برای خرید یک تلفن همراه هوشمند حاضرید تا چه مقدار هزینه کنید؟


شما برای خرید یک تلفن همراه هوشمند حاضرید تا چه مقدار هزینه کنید؟

  1. تا 600 هزار تومان (41 راي)
  2. تا 1 میلیون تومان (55 راي)
  3. تا 1.5 میلیون تومان (16 راي)
  4. تا 2.5 میلیون تومان (11 راي)
  5. بیش از 2.5 میلیون تومان (18 راي)