قابلیت جدا کردن صفحه‌ی نمایش به اندروید بعدی خواهد آمد

قابلیت جدا کردن صفحه‌ی نمایش به اندروید بعدی خواهد آمد

بیشتر ب...

خالق اندروید خودش می‌خواهد گوشی بسازد

خالق اندروید خودش می‌خواهد گوشی بسازد

بیشتر ب...